داروهاي ضد سرفه  ، ضد برونشيت ، ضد آسم و ضد بيماريهاي ديگر اندام تنفسي و سرماخوردگي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه  شماره 1- داروي ضد سرفه

گل پنيرک                                       يک قسمت

برگ ختمي                                    يک قسمت

ريشه ختمي                                  دو قسمت

برگ پاخزري                                   يک قسمت

گل ماهور                                      يک قسمت

ريشه شيرين بيان                           دو قسمت

آويشن                                           يک قسمت

دانه انيسون                                    يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي ضد سرفه

گلسنگ ايسلندي                          يک قسمت

ريشه شيرين بيان                           يک قسمت

ريشه ختمي                                  دو و نيم قسمت

دانه رازيانه                                     يک قسمت

آويشن                                         سه قسمت

بارهنگ                                       يک و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري  از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- داروي ضد سرفه

گل گياه گل گندم                             نيم قسمت

گل پنيرک                                       يک قسمت

گل پاخري                                       دو قسمت

گل ماهور                                       يک و نيم قسمت

ريشه علف شير                              يک قسمت

ريشه شيرين بيان                           يک و نيم قسمت

دانه انيسون ستاره اي                     يک قسمت

گياه آويشن                                   يک و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- داروي ضد سرفه

ريزوم زنبق                                   نيم قسمت

ريشه ختمي                                چهار قسمت

برگ پاخري                                  دو قسمت

گل غان                                      يک قسمت

ريشه شيرين بيان                        يک و نيم قسمت

ميوه انيسون                              يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار ر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- داروي سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنش ها

آويشن                                        20 گرم

گل ماهور                                     10 گرم

برگ پاخري                                    10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دوبار ( صبح و شب ) هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره6- دارو جهت سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنشها

دانه کتان                                يک و نيم قسمت

ميوه انيسون                           يک قسمت

ميوه رازيانه                              يک قسمت

گياه آويشن                             يک و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب چوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبحها و شبها هر بار يک فنجان  ميل کنيد .

 

نسخه شماره 7- دارو جهت برونشيت

برگ ختمي                        يک قسمت

گل پنيرک                          يک قسمت

ريشه شيرين بيان              يک قسمت

دانه کتان                           دو قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي 2 تا 3 بار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت برونشيت

ميوه انيسون                              يک قسمت

ريشه شيرين بيان                        يک قسمت

برگ ختمي                                يک قسمت

ميوه رازيانه                               يک قسمت

برگ پاخري                               يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت برونشيت

برگ و گل پنيرک                          يک قسمت

برگ و گل ماهور                          يک قسمت

ريشه ختمي                            يک قسمت

گياه ختمي                             يک قسمت

برگ پاخري                             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده سه يا چهار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 10- دارو جهت برونشيت

آويشن                                20 گرم

ميوه رازيانه                           10 گرم

ميوه انيسون                         10 گرم

برگ پاخري                            10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ي دو بار صبح و شب هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره

برگ پنيرک                               يک قسمت

ريشه ختمي                            يک قسمت

ريشه شيرين بيان                   يک قسمت

گل ماهور                              يک قسمت

گياه پاخري                            يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه هاي خشک

ريشه ختمي                          20 گرم

گلسنگ ايسلند                      10 گرم

برگ پاخري                             10 گرم

ميوه رازيانه                             10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هر 2-3 ساعتي يک بار دو قاشق غذا خوري ميل کنيد

 

نسخه شماره 13- داروي ضد سرفه  و ناراحتي هاي برنش ها

گل زالزالک                            20 گرم

ميوه انيسون                         10 گرم

برگ پاخري                            10 گرم

ميوه رازيانه                          10گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا وري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 0 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هر 1 الي دو ساعت يک بار يک قاشق غذا خوري ميل کنيد .

 

نسخه شماره 14- داريو ضد سياه سرفه

افسنطين                               5 قسمت

گل فوفل                                5قسمت

گل شقايق                             15 قسمت

گل نرگس                              15 قسمت

شکوفه هلو                           15 قسمت

ريشه سنبل الطيب                  15 قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط  داروهاي فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنراص اف کرده جهت کودکان شير خوار و اطفال  تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوري روزي سه بار مصرف کنيد .

 

نسخه شماره 15- دارو جهت ذات الريه ( برنکوپنوموني )

شيرين بيان                              يک قسمت

تخم کتان                                 يک قسمت

عسل                                     6 قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

شيرين بيان و تخم کتان را ابتدا خرد کرده در يک ليوان مدت نيم ساعت در آب جوش خيسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزي 2تا 3 بار جهت کودکان مصرف کنيد .

 

نسخه شماره 16- دارو جهت رفع آسم

شاهبيزک (بلادوزن )                        5 گرم

برگ داتورا                                     5 گرم

برگ بذرالبنج                                  5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

پس از مخلوط کردن داروهاي فوق با يک قاشق مرباخوري از آنرا رد موارد ضروري سورانده و دود آنرا  استنشاق بکنيد .

 

نسخه شماره 17- داروي ضد سرفه

عصاره بذر البنج                               5 گرم

عصاره ترياک                                   0/2 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را بصورت يک حب درآورده و روزي 1 تا 4 حب ميل شود .

توجه : اين دارو فقط با دستور پزشک و داروخانه هاي مجاز قابل تهيه و مصرف مي باشد .

 

نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب

عصاره شيرين بيان                            30 گرم

گياه بنفشه                                    30 گرم

نشاسته                                       10 گرم

کتيرا                                             10 گرم

تخم ختمي                                    10 گرم

ميوه رازيانه                                     10 گرم

لعاب دانه کتان                                30 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را کوبيده و الک نموده و سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده ميل کنيد .

 

نسخه شماره 19- دارو جهت آسم و تنگي نفس

برگ گل فرفره ( پاخري )                   20 گرم

برگ بارهنگ                                   10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هريک الي دو ساعت يک قاشق غذا خوري ميل کنيد

 

نسخه شماره 20- دارو جهت غرغره

برگ ختمي                                  550 گرم

ريشه ختمي                                250 گرم

ريشه شيرين بيان پوست کنده          150 گرم

گل پنيرک                                      50 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار چهار قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا  کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و مرتب غرغره کنيد .

 

نسخه شماره 21- دارو جهت سرفه

کتيرا                                                       10 گرم

صمغ عربي                                               10 گرم

به دانه                                                   10 گرم

عصاره شيرين بيان                                   2  گرم

نشاسته                                                2 گرم

تخم خشخاش                                        2 گرم

روغن بادام                                             4 گرم

قند سفيد                                             60 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را که قبلا کوبيده و الک کرده و با روغن بادام و قند مخلوط بکنيد سپس روزي سه بار هر بار 10 گرم ميل بکنيد.

 

نسخه شماره 22- دارو جهت فع ناراحتيهاي تنفسي و سينه درد و سرفه

گل پامچال                                                   40 گرم

گل ماهور                                                     40 گرم

گلسنگ (ليخن)                                           100 گرم

ميوه رازيانه                                                 50گرم

ريشه شيرين بيان                                        100 گرم

برگ نعناع                                                  100 گرم

برگ بارهنگ                                                15 گرم

ريشه ختمي                                              200 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- داروي خلط آور

                       دارو : تمام گياه پر سياوش ( Adiantum  capillus- veneris )

مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 2- داروي خلط آور

                       دارو :  گل علف ماهور ( Verbascum thapsus )

مقدار مصرف :  2 تا 5 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 3- داروي خلط آور

                       دارو :  ريشه زنبق ( Iris germanica )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 4- داروي خلط آور

                       دارو :  تمام گياه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 5- داروي ضد آسم

                       دارو :  تمام گياه اورمک ( افدرا ) ( Ephedra SPP )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 6- داروي خلط آور ملايم

                       دارو :  گل يا تمام گياه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 7- داروي خلط آور  و آرام کننده سينه

                       دارو :  گل و برگ گياه پنيرک ( Malva sylvestris )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 8- داروي ضد سرفه

                       دارو :  ريشه ختمي ( Althaea officinalis )

مقدار مصرف : بزرگسالان  4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 9- داروي کم کننده تحريکات سرفه ضد سرفه

                       دارو :  گل يا تمام گياه ختمي  ( Althaea officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 10- داروي ضد سرفه

                       دارو :  گل شبدر ( Trifolium pratense )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 11- داروي ضد سرفه

                       دارو :  تخم کتان  ( Linum usitatissium  )

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 12- داروي ضد سرفه  و سينه درد

                       دارو :  گل پنيرک ( Malva sylvestris  )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 13- داروي ضد دراو جهت سرفه خوني و خشک

                       دارو :  قدومه ( تودري ) ( Alyssum homolocarpum )

مقدار مصرف : 6 تا 9 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 14- داروي جهت معالجه سرفه و عرق زياد مسلولين

                       دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis )

مقدار مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 15- داروي ضد برونشيت مزمن

                       دارو : برگ يا گل اوکاليپتوس ( Eucalyptus globulus )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 16- داروي ضد آسم

                       دارو : تمام گياه زوفا    ( Hyssopus officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 17- داروي ضد آسم

                       دارو : برگ تاتوره ( داتوره )  ( Datura stramonium )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشک تجزيه مي شود .

نسخه شماره 18- داروي ضد آسم

                       دارو : ريشه يا برگ شاهبيزک ( Atropa belladona )

مقدار مصرف : 30 تا 100 ميلي گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 19- داروي ضد آسم

                       دارو : برگ بذر البنج ( ژوسيکام )  ( Hyoscyamus niger  )

مقدار مصرف : 130 تا 320 ميلي گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 20- داروي ضد درد گلو و ريه ( برونشيت مزمن ، خلط آور )

                       دارو : صمغ  اوشق   ( کما )    ( Dorema ammoniacum )

طرز تهيه : بصورت حب يا امولسيونهاي معطر شده توسط اسانس نعناع ميل کنيد .

نسخه شماره 21- داروي نرم کننده سينه

                       دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris )

مقدار مصرف : 3 تا 5 گرم  تا 50 عدد

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 22- داروي نرم کننده سينه

                       دارو : ميوه سپستان ( Cordia myxa )

مقدار مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 23-  داروي ضد سرماخوردگي

                       دارو :  تمام گياه پر سياوش ( Adianthum cappilus -veneris)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 24-  داروي ضد سرماخوردگي

                       دارو :  سير ( Allium sativum )

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 25- داروي ضد سرماخوردگي 

                       دارو :  برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 26-  دارو جهت باز کردن گرفتگي بيني

                       دارو :  تمام گياه  و اسانس گياه مرزنجوش ( Origanum majorna)

مقدار  و روش استعمال  : اسانس آن  در موقع لزوم در بيني چکانده شود .

 برگ : 2-4 گرم آن را که قبل کوبيده شده باشد در يک ليوان آجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 27-  داروي ضد سرماخوردگي

                       دارو :  گل و ريشه ختمي ( Althaea officinalis )

 مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 28-  داروي ضد سرماخوردگي

                       دارو :  تمام گياه شاهتره ( Fumaria spccies )

 مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb