داروهاي ضد کرمداروهاي مدر صفرا و ضد بيماريهاي صفرايي و يرقان

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروي صفرا آور

 گياه بومادران                     يک قسمت

گياه بنفشه                        يک قسمت

گياه خار مقدس                  يک قسمت

پوست سياه توسه             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي ضد سنگ صفرا

گياه خار مقدس                   يک قسمت

برگ پنيرک                           يک قسمت

گل هميشه بهار                  يک قسمت

بفشه سه رنگ                  يک قسمت

پوست سياه توسه             يک قسمت

بومادران                          يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک تا دو  قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار  هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- داروي صفرا آور

گياه افسنطين                  دو قسمت 

گياه خار مقدس               دو قسمت

برگ نعناع                       دو قسمت

ريزوم ريوند                      يک قسمت

دانه زيره                        يک قسمت

ميوه خار مقدس             دو قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- داروي صفرا آور و مقوي کبد

گل هميشه بهار            يک قسمت

گل گياه گندم               يک قسمت

برگ نعناع                   بيست قسمت

ريشه شيرين بيان       سي قسمت

ريشه ژانسيان            پنج قسمت

پوست سياه توسه      ده قسمت

ميوه زيره                  پنج قسمت

ميوه رازيانه               پنج قسمت

گل بابونه                سيزده قسمت

گياه ماميران            ده قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق با نيم ليتر آب جوش مخلوط کرده  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- دارو جهت صفرا

پر ( برگه ) زرد آلو              30 عدد

عناب                              15 عدد

آلوي بزرگ                       10 عدد

تمر هندي                       30 گرم

گل نيلوفر                       5 گرم

گل بفشه                      15 گرم

آب                               مقدار کافي

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را در آب سرد به مدت 12 ساعت خيسانده و حاصل را در يک نوبت ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- دارو جهت دفع صفرا

پر ( برگه ) زرد آلو                30 عدد

عناب                               15 عدد

آلوي سياه                       10 عدد

تمر هندي                        1 گرم

گل نيلوفر                       10 گرم

گل بنفشه                     10 گرم

زرشک                         10 گرم

آب                               نيم ليتر

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دراوها را درش ب خيسانده و صبح صاف نموده و حاصل صافي در يک نوبت ميل شود .

 

نسخه شماره 7-داروي مقوي صفرا و کليه ها

ميوه سرو کوهي            يک قسمت

ريشه ختمي                يک قسمت

زنجبيل                         يک چهارم قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو فنجان صبح و شب بعد از غذا  ميل کنيد .

 

نسخه شماره 8- ارو جهت دفع سنگهاي صفراوي

ريشه ياب                                                   25 گرم

برگ و سر شاخه هاي کندناي کوهي               50 گرم

ريشه اونونيس                                             25 گرم

برگ و سر شاخه هاي ماشيا (غافث )              50 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا  کوبيده شده  باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 9- داروي صفرا آور

ريشه زنجبيل شامي                    150 گرم

ريزوم ريوند                                  150 گرم

ريشه اونونيس                            150 گرم

برگ غافث                                400 گرم

برگ کندناي کوهي                     150 گرم

برگ تمشک                             50 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار صبح و شب يک فنجان ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروي صفرا آور و محرک ترشح صفرا                 دارو : ريزوم زردچوبه ( Curcuma longa )

 طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت 5 دقيقه بگذاريد تا بجوشد  سپس آنرا صاف کرده و ميل کنيد .

نسخه شماره 2-  داروي معالج يرقان و صفرا آور                دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين گياه تا اندازه اي سمي بوده و استفاده از آن به مقدار زياد باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي مي شود بنابراين مصرف آن بايستي زير نظر پزشک باشد .

نسخه شماره 3-  داروي معالج يرقان

                       دارو : تمام گياه گل رنگ ( کافشه ) ( Carthamus tinctorius)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4-  داروي معالج يرقان

                       دارو : دانه گياه سياه دانه ( NIgella sativa)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-  داروي صفرا آور

                       دارو : ريشه کاسني ( Cichorium intybus)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيرد .

نسخه شماره 6-  داروي صفرا آور

                       دارو : تمام گياه افسنطين کبير ( Aretmisia absinthium)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيرد .

نسخه شماره 7-  داروي ضد يرقان

                       دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشک ( Berberis vulgaris)

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 8-  داروي مدر صفرا و معالج اختلالات صفرا

                       دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شيرمال ، کاسني زرد )   ( Taraxacum officinalis)

مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 9-  داروي صفرا آور

                       دارو : تمام گياه آناکاليس ( عين الجمل ) (Anagalis arrensis )

مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 10-  داروي ضد يرقان و  صفرا آور

                       دارو : تمام گياه  عاثف (Agrimonia eupatoria)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 11-  داروي  صفرا آور و محرک ترشح صفرا

                       دارو : پياز گياه سير ( Allium sativum)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 12-  دارو جهت معالجه بيماريهاي صفراوي

                       دارو : تمام گياه سداب ( Ruta graveolens)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 13-  دارو ي صفرا آور

                       دارو : تمام گياه خرفه ( Portulaca oleracea)

مقدار مصرف : 50 تا 100 گرم بصورت تازه و 5 تا 10 گرم بصورت خشک

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 14-  داروي صفرا آور

                       دارو :  برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اکليل الجبل ( اکليل کوهي )

 ( Rosmarinus officinalis )

مقدار مصرف : 2تا 4  و حتي تا 10 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 15-  دارو ي مدر  صفرا

                       دارو : ميوه تمر هندي ( Tamarindus indica)

مقدار مصرف :  10 تا 45 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيسانده شود سپس آنرا با مقداري قند ميل کنيد .

نسخه شماره 16-  دارو ي مدر  صفرا

                       دارو : روغن زيتون ، برگ و پوست زيتون ( Olea europea)

مقدار مصرف 20 تا 40 گرم

 طرز تهيه  :  مقدار فوق را روزي دو مرتبه همراه با سالاد ميل کنيد مقدار مصرف برگ و پوست 4-8 گرم بصورت دم کرده مطابق روشهاي بالا توصيه مي گردد .

نسخه شماره 17-  داروي صفرا آور

                       دارو : گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)

مقدار مصرف : 3 تا 6گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 18-  داروي صفرا آور

                       دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 19-  داروي صفرا آور

                       دارو :  برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اکليل الجبل ( اکليل کوهي )

 ( Rosmarinus officinalis )

مقدار مصرف : 2تا 4  و حتي تا 10 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 20-  داروي محرک ترشح کيسه صفرا

                        دارو : گل هميشه بهار   ( Calendula offcinalis )

مقدرا مصرف  :   3 تا 6 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 21-  داروي محرک ترشح برونش ها

                        دارو : برگ بارهنگ سرنيزه اي ( Plantago lanceolata )

مقدرا مصرف  :   5 تا 10 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 22-  داروي محرک ترشح صفرا

                        دارو : ريشه يا برگ گل کاسني ( Cichorium intybus )

مقدرا مصرف  :   3 تا 6گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 23-  داروي محرک غدد ترشحي معده ( ترشح معده و صفرا )

                        دارو : تمام گياه افسنطين ( Artemisia absinthium )

مقدرا مصرف  :   2 تا 4گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 24-  داروي محرک ترشح غدد معده و روده

                        دارو : پياز ( Allium cepa )

مقدار مصرف  : روزانه يک عدد پياز خام با هر غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 25 -  دارو جهت برطرف کردن يرقان ، زردي و سيروز کبدي

                        دارو : ميوه زرشک ( Berberis vulgaris )

مقدار مصرف  :   2 تا 6گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را در يک ليوان آب جوش ريخته روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  26-  دارو جهت اختلالات در ترشح غدد

                        دارو : ريشه انجدان رومي ( Levisticum officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb