داروهاي ضد دل درد - ضد قولنج  - و باد شكن و ضد نفخ - داروهاي ضد گاستريت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشكلات و بيماريهاي معده  و گوارش

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره ۱- داروي باد شکن ( ضد نفخ )

دانه زيره                               يک قسمت

گل بابونه                             يک قسمت

برگ نعناع                            يک قسمت

دانه انيسون                         يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوشريخته و باقي بگذاريد ۲۰ دقيقه دم بکشد . سپس  آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان قبل از غذا ميل مي کنند .

 

نسخه شماره ۲- داروي بادشکن قوي

گل بابونه                           يک قسمت 

برگ بادرنجبويه                   يک قسمت

ميوه رازيانه                       يک قسمت

ميوه انيسون                    يک قسمت

ميوه زيره                        يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد ۲۰ دقيقه دک بکشد . سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان قبل از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۳- داروي ضد درد و ضد نفخ

نعناع                              ۲۵۰ گرم

گل بابونه                        ۲۵۰ گرم

رازيانه                           ۱۰۰ گرم

ريشه شيرين بيان           ۲۰۰ گرم

ريشه ختمي                 ۲۰۰ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار دو قاشق ذا خورياز مخلوط فوق را که قبلا خرد و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد ۳۰ دقيقه دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر دفعه يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۴- داروي ضد قولنج ( کوليک )

گل بابونه                                  يک قسمت

برگ بادرنجبويه                          يک قسمت

ريشه سنبل الطيب                    يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري ا مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت ۲۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس  آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۵- داروي ضد تشنج و دل درد معده

نعناع                                   ۱۰ گرم

بابونه                                   ۱۰ گرم

انيسون                                ۵ گرم

بومادران                               ۵ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق   غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت ۲۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آرنا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۶- داروي ضد گاستريت و ضد نفخ

اسطو خودوس                               يک قسمت

دانه زيره                                       ده قسمت

دانه رازيانه                                   ده قسمت

دانه انيسون                                ده قسمت

گل بابونه                                   ده قسمت

گياه بومادران                              بيست قسمت

برگ نعناع                                 سيزده قسمت

ريشه سنبل الطيب                   پنج قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت ۲۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دو بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .

 

ننسخه شماره ۷- داروي ضد نفخ

دانه زيره                                  يک قسمت

گل بابونه                                 سه قسمت

برگ نعناع                               سه قسمت

ريشه سنبل الطيب                  سه قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد ، در يک ليوان آب جوش ريخته مدت ۲۰ دقيقه بال خود باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روي دو بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۸- داروي ضد نفخ

زيره                                     ۱۰ گرم

رازيانه                                  ۱۰ گرم

انيسون                                ۵ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را  که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت ۲۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس روزي سه بار هر بار يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد

 

نسخه شماره ۹- داروي ضد نفخ و ضد دل درد

نعناع                                   ۱۰ گرم

بادرنجبويه                            ۱۰ گرم

برگ توت فرنگي                     ۱۰ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت ۲۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ، نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۱۰- دارو جهت درمان پيچش شکم همراه با درد

نعناع                                    ۲۰ گرم

بابونه                                    ۱۰ گرم

بادرنجبويه                              ۱۰ گرم

انيسون                                ۵ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيدهو نرم شده باشد در يک ليوا ن آب جوش ريخته به مدت ۲۰ دققيه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۱۱- دارو جهت رفع اختلالات هاضمه

برگ انيسون                        يک قسمت

برگ ريحان                          يک قسمت

برگ نعناع                           يک قسمت

برگ مرزه                           ده قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق  غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا وبيده و نرم شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت ۲۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده مدت يک هفته هر شب  ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره  ۱- داروي ضد دل درد                     دارو : ميوه يا تمام گياه رازيانه ( Foeniculum vulgare  )

مقدار مصرف : بزرگسالان ۲ تا ۴ گرم ، اطفال بر حسب سن ۵/۰  تا ۱ گرم

طرز تهيه :  مقادير فوق از داروي نيم کوب شده را در يک فنجان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۲- داروي بادشکن و ضد دل درد            دارو : ميوه زيره ( Carum carvi)

مقدار مصرف : بزرگسالان ۴ تا ۱۲ گرم - اطفال ۲ تا ۱ گرم

طرز تهيه :  مقادير فوق از داروي نيم کوب شده را در يک فنجان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۳- داروي  ضد قولنج و بادشکن           دارو : گل بابونه اصلي ( Matricaria  chamomilla )

مقدار مصرف : ۲ تا ۸ گرم (بر حسب سن بيمار)

طرز تهيه :  مقادير فوق از داروي نيم کوب شده را در يک فنجان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۴- داروي  ضد قولنج و بادشکن              دارو : تمام گياه مرزنجوش ( Origanum majorana )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير فوق از داروي نيم کوب شده را در يک فنجان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۵- داروي  ضد قولنج و بادشکن                دارو : برگ گياه بادرنجبويه ( Melissa officinalis  )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير فوق را که قبلا کوبيده شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس  آنرا صاف کرده روزي دو فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۶- داروي  بادشکن                     دارو : تمام گياه آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير  گياه فوق را که قبلا کوبيده شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي دو فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۷- داروي  بادشکن                         دارو : تمام گياه پودنه  ( Mentha pulegium)

مقدار مصرف : ۱ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير  گياه فوق را که قبلا کوبيده شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت يک ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باريک فنجان ميل کنيد .

توجه : مصرف اين دارو  در زنان حامله توصيه نمي شود .

نسخه شماره  ۸- داروي  بادشکن                        دارو : اسطو خودوس ( Lavandula officinalis )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير  گياه فوق را که قبلا کوبيده شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باريک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره  ۹- داروي ضد تشنج و بادشکن                         دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير  گياه فوق را که قبلا کوبيده شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باريک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۰- داروي  بادشکن                         دارو : تخم گياه گشنيز ( Coriandrum sativum)

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه :  مقادير  گياه فوق را که قبلا کوبيده شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باريک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۱- داروي  ضد اسپاسم                         دارو : سير ( Allium sativum )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم  ( پودر خشک شده يا ۳-۴ دانه پياز آن )

طرز مصرف  :  همراه با غذا ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۲- داروي  ضد اسپاسم             دارو : برگ بذر البنج ( ژوسکيام ) ( Hyoscyamus niger  )

مقدار مصرف : ۱۳۰ تا ۳۲۰ ميلي گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آبجوش ربخته مدتنيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو به علت شديد الاثر بودن بايد توسط پزشک نجويز گردد .

نسخه شماره ۱۳- داروي  ضد اسپاسم            دارو : شيرابه خشک شدن انقوزه ( Ferula assa-foetida)

مقدار مصرف : ۳/۰ تا 1  گرم

طرز تهيه :  در کمي آب ولرم حل و ميل کنيد

نسخه شماره ۱۴- داروي ضد تشنج اسپاسم      دارو : ريشه يا برگ گياه شاهبيزک ( Atropa belladonna )

مقدار مصرف :  ۳۰ تا ۱۰۰  گرم

طرز تهيه :  مقدار داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر دفعه يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشک تجويز گردد .

نسخه شماره ۱۵- داروي بادشکن                  دارو : تمام گياه گلدار آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum )

مقدار مصرف :  ۲ تا ۴  گرم

طرز تهيه :  مقدار داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر يک دفعه  فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۶- داروي بادشکن                         دارو : دانه گياه سياه دانه ( Nigella sativa )

مقدار مصرف :  ۲ تا ۴  گرم

طرز تهيه :  مقدار داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر يک دفعه فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۷- داروي بادشکن                         دارو : ميوه کبابه ( Piper cubeba )

مقدار مصرف :  ۱ تا ۳  گرم

طرز تهيه :  مقدار  فوق را که نيم کوب کرده در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و گرم گرم ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۸- داروي ضد درد معده و بادشکن                         دارو : ميوه باديان (Pimpinella anisum )

مقدار مصرف : ۵/۰ تا ۲  گرم

طرز تهيه :  مقدار  فوق را که نيم کوب کرده در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  ميل کنيد .

نسخه شماره ۱۹- داروي  بادشکن                         دارو : تمام گياه شويد ( Anethum graveolnce  )

مقدار مصرف : ۵/۰ تا 2  گرم

طرز تهيه :  مقدار  فوق را که نيم کوب کرده در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  ميل کنيد .

نسخه شماره ۲۰- داروي  ضد درد معده و  بادشکن            دارو : تمام گياه مرزه ( Satureia hortensis )

مقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرم

طرز تهيه :  مقدار  فوق را که نيم کوب کرده در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  ميل کنيد .

نسخه شماره ۲۱-  داروي مقوي معده           دارو : ريشه و ريزم جنطيانا ( ژانسين )  ( Gentiana Iuteas )

مقدرا مصرف  :  ۲ تا ۳ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

توجه : افرادي که به سرعت مبتلا به سردرد يا حالت عصبي مي شوند نبايد اين دارو را مصرف نمايند .

نسخه شماره ۲۲-  داروي مقوي معده                     دارو : ميوه  ( دانه ) انيسون ( Pimpinella anisum )

مقدرا مصرف  :  ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۲۳-  داروي مقوي معده                   دارو : ميوه  ( دانه )  را زيانه ( Foeniculum vulgare )

مقدرا مصرف  :  بزرگسالان ۲  تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۲۴-  داروي مقوي معده  و برطرف کننده ورم معده         دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita  )

مقدرا مصرف  :   ۲  تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۲۵-  داروي مقوي  بادشکن و برطرف کننده قولنج معده

                        دارو : تخم شويد ( شبت )    ( Anethum graveolence )

مقدرا مصرف  :   ۲  تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۲۶-   داروجهت درمان درد معده و روده                  دارو : زنجبيل ( Zingiber officinalis

مقدرا مصرف  :   ۲  تا ۴ گرم  يا يک قاشق مربا خوري

طرز تهيه  : صبح و شب ميل کنيد .

نسخه شماره ۲۷-  داروي مقوي  معده                       دارو : برگ پونه (پودنه )  ( Mentha pulegium )

مقدرا مصرف  :   ۲  تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۲۸-  دارو جهت برطرف کردن خونريزي  معده                  دارو : گل بنفشه ( Viola odorata )

مقدرا مصرف  :   ۱۰ تا ۲۰ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۲۹-  داروي مقوي معده                         دارو : ميوه يا برگ گياه برگ بو ( Larus nobilis )

مقدرا مصرف  :   ۴ تا ۸ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۳۰-  داروي مقوي معده                         دارو : ريزوم زردچوبه ( Curcuma longa)

مقدرا مصرف  :   ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۳۱-  دارو جهت درمان درمان ورم و زخم معده             دارو : خرفه ( Portulaca oleracea )

مقدار مصرف : صبح و ظهر و شب هر دفعه در حدود ۳ گرم خرفه تازه همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره ۳۲-  دارو جهت التهاب معده و روده                         دارو : مرزه ( Satureia hortensis  )

مقدرا مصرف  :   ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کني

نسخه شماره ۳۳-  دارو جهت زخم معده و اثني عشر  دارو : ريشه شيرين بيان ( مجو ) ( Glycyrrhiza glabra )

مقدرا مصرف  :   ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره ۳۴-  دارو جهت زخم معده   ( CAchillea mille Folium )           دارو : گل يا تمام گياه بومادران

مقدرا مصرف  :   ۲ تا ۴ گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي