داروهاي ضد تب و تب بر

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروي تب بر

ريشه بابا آدم                         30 گرم

گياه علف چاي                        20 گرم

ريشه شيرين بيان                    15 گرم

برگ کاکوتي                            10 گرم

برگ سنا                                10 گرم

برگ گاوزيان                             10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده بتشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده نيم ساعت قبل از ناهار و شام يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي تب بر

پوست بيد                           يک قسمت

ريشه کاسني                     يک قسمت

گل اروانه                            يک قسمت

برگ بادرنجبويه                   يک قسمت

ميوه ناخنک                       يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3-داروي تب بر

مغز خيار                             30 گرم

مغز تخم کدو                        30 گرم

تخم کاسني                         30 گرم

عصاره شيرين بيان                10 گرم

نشاسته                             10 گرم

کتيرا                                  10 گرم

آب کاهو                              به مقدار کافي

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروها را کوبيده و الک کرده و سپس با مقداري آب کاهو يا لعاب اسفرزه مخلوط و به صورت حب درآورده و هر بار تا 6 گرم مصرف شود .

توجه : نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام ( ورم مغز ) مفيد بوده و همچنين تشنگي را رفع کرده و خاصيت خواب آور دارد .

 

نسخه شماره 4- داروي ضد تب و خنک کننده

اسفرزه                                       يک قسمت

تخم شربتي                                يک قسمت

تخم ريحان                                 يک قسمت

اسطو خودوس                            يک قسمت

بالنگو                                       يک قسمت

بارهنگ                                    يک قسمت

به دانه                                     يک قسمت

ريشه ختمي                             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از مخلوط داروي فوق ( ريشه ختمي قبلا کوبيده شده باشد ) را رد يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

 

نسخه شماره 5- داروي تب بر

تخم کاسني                            يک قسمت

خارخاسک                               يک قسمت

ناخنک                                   يک قسمت

گل پنيرک                               يک قسمت

پوست بيد                               يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- داروي تب بر

زرد آلو                                      50 گرم

عناب                                       50 گرم

آلوي سياه                                50 گرم

پوست بيد                                 50 گرم

بنفشه                                     10 گرم

نيلوفر                                       10 گرم

گشنيز                                      10 گرم

تخم کاسني                              5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

ابتدا پوست بيد را کوبيده و نرم کرده و همراه با ساير داروها در يک ليتر آب براي مدت 8 ساعت خيسانده و سپس آنرا صاف کرده و در يک نوبت ميل کنيد .

 

نسخه شماره 7- داروي تب بر ( چهار تخم )

تخم خيار                             يک قسمت

تخم خيار چنبر                      يک قسمت

تخم هندوانه                        يک قسمت

تخم کدو                             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروي فوق را با يکديگر مخلوط کرده و مي کوبند سپس روزي سه بار هر بار ده گرم با کمي آب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 8- داروي تب بر ( شش تخم )

تخم خيار                               يک قسمت

تخم کدو                               يک قسمت

تخم خيار چنبر                      يک قسمت

تخم هندوانه                        يک قسمت

تخم گرمک                           يک قسمت

تخم کاهو                             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروي فوق را با يکديگر مخلوط کرده و مي کوبند سپس روزي سه بار هر مرتبه ده گرم با کمي آب ميل مي کنند

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-                        دارو : پوست يا برگ درخت بيد ( Salix alba )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 2-                        دارو : گل اروانه ( Salvia hydrangea )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 3-                        دارو : گل شاه پسند طبي ( Verbena officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 4-                        دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشک ( Fraxinus excelcior )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 5-                        دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 6- دارو : ريزم با تمام گياه هميشه بهار کوهي ( تنباکوي کوهي ) ( Arnica montana)

مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 7-                        دارو : ريشه کاسني ( Cichorium intybus)

مقدار مصرف :  5تا 15 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 8-                        دارو : پوست کبوده و سپيدار ( Populus alba )

مقدار مصرف :  4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 9-                         دارو : تمام گياه بنفشه  ( Viola ordorata  )

مقدار مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 10                       دارو :  تخم خرفه ( Portulaca oleracea)

مقدار مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 11-                         دارو :  برگ بارهنگ  ( Plantago Lantceolata)

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 12-                         دارو :  پياز  ( Allium cepa)

طرز تهيه و مقدار مصرف : روزي 2 تا 3 پياز همراه با غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 13                       دارو :  ريحان ( Ocimum basilicum)

مقدار مصرف :  5 تا 15 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 14-                         دارو :  ماش ( Vicia sativa)

مقدار مصرف :  30 تا 60 گرم

طرز تهيه : بصورت پخته ميل کنيد .

نسخه شماره 15                       دارو :  بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 16-                         دارو : گل گياه شاه بلوط هندي ( Aesculus hipocastanum)

مقدار مصرف :  4تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb